Skip to content

IP 后面的斜杠是什么?

标签
计算机/网络
计算机/网络/CIDR
计算机/网络
知识领域/计算机网络
字数
1248 字
阅读时间
6 分钟

举个栗子

有斜杠的例子:

  1. xx.xx.xx.2/24
  2. xx.xx.xx.0/24

通俗一点就是,斜杠后面的数字就表示子网掩码,数字具体代表 32 位子网掩码(二进制形式)中前面的 1 的个数。 而且前面的 IP 地址 也不一定是一个 IP 地址,也可能是一个网络号(末位是0)。 通过后面数字可以将前面的网段进一步细划分成具体的子网。

比如:

  1. xx.xx.xx.2/24   ——> 表示一个 IP 地址 xx.xx.xx.224 表示了这个 IP 地址所对应的子网掩码。
  2. xx.xx.xx.0/24   ——> 表示一个网段,并且 24 体现了当前具体的「子网掩码」。

其实这个就是用特殊的形式表示的一个网段,或者说子网,这样的特殊表达方式叫无类别域间路由 CIDR

详细说明

我们知道确定一个子网需要知道主机地址和子网掩码,但用 CIDR 的形式,可以简单得到两个数值。 举例说吧:

  1. 192.168.0.0/24 就表示,这个网段的IP地址从 192.168.0.1 开始,到 192.168.0.254 结束(192.168.0.0192.168.0.255 有特殊含义,不能用作 IP 地址);子网掩码是 255.255.255.0

上面的子网掩码怎么来的呢?其实关键就在 24 上。

我们知道 IP 地址是四个十进制数组成的,相当于 32 位二进制。用 无类别域间路由 CIDR 表示形式,后一个数字将这 32 位进行了间隔(以 24 为例):前 24 位用 1 表示,后面 8 位用 0 表示,得到一个二进制数: 11111111 11111111 11111111 00000000,将其转化为十进制,就是:255.255.255.0 了。

  1. 192.168.1.0/24 表示网段是 192.168.1.0,子网掩码是 24 位,子网掩码为:255.255.255.0,用二进制表示为:11111111 11111111 11111111 00000000

这里为什么是 24 呢,就是因为子网 掩码里面的前面连续的 1 的个数为 24 个,一定要连续的才行。

  1. 192.168.1.0/28表示的意思是网段是 192.168.1.0,子网掩码为:255.255.255.240,用二进制表示为:11111111 11111111 11111111 11110000

这时候你也许就疑惑了,就是 24 和 28 两个字不一样,为什么网段是一样的呢? 24 位说明网络位是 24 位,那么主机位就是 32 - 24 = 8 位了,则子网的 IP 个数是 254 个,即是从 0000000111111110。 28 位说明网络位是 28 位,那么主机位 4 位,则子网的 IP 个数是 14 个,即是从 0000000100001110

总结

CIDR 的另一个好处就是可以进行前缀路由聚合。例如,16个原来的 C 类(/24)网络现在可以聚合在一起,对外显示了一个 /20 的网络了(如果这些网络的的地址前 20 位都相同)。两个对齐的 /20 网络又可进一步聚合为 /19,依此类推。这有效地减少了要对外显示的网络数,防止了路由表爆炸,也遏制了互联网进一步扩大。

CIDR 各个不同数字对应的范围参考表格

IP/CIDRΔ 与最后一个地址的差值掩码主机数 (*)类别备注
a.b.c.d**/32**+0.0.0.0255.255.255.25511/256 C
a.b.c.d**/31**+0.0.0.1255.255.255.25421/128 Cd = 0 ... (2n) ... 254
a.b.c.d**/30**+0.0.0.3255.255.255.25241/64 Cd = 0 ... (4n) ... 252
a.b.c.d**/29**+0.0.0.7255.255.255.24881/32 Cd = 0 ... (8n) ... 248
a.b.c.d**/28**+0.0.0.15255.255.255.240161/16 Cd = 0 ... (16n) ... 240
a.b.c.d**/27**+0.0.0.31255.255.255.224321/8 Cd = 0 ... (32n) ... 224
a.b.c.d**/26**+0.0.0.63255.255.255.192641/4 Cd = 0, 64, 128, 192
a.b.c.d**/25**+0.0.0.127255.255.255.1281281/2 Cd = 0, 128
a.b.c.0**/24**+0.0.0.255255.255.255.0002561 C
a.b.c.0**/23**+0.0.1.255255.255.254.0005122 Cc = 0 ... (2n) ... 254
a.b.c.0**/22**+0.0.3.255255.255.252.0001,0244 Cc = 0 ... (4n) ... 252
a.b.c.0**/21**+0.0.7.255255.255.248.0002,0488 Cc = 0 ... (8n) ... 248
a.b.c.0**/20**+0.0.15.255255.255.240.0004,09616 Cc = 0 ... (16n) ... 240
a.b.c.0**/19**+0.0.31.255255.255.224.0008,19232 Cc = 0 ... (32n) ... 224
a.b.c.0**/18**+0.0.63.255255.255.192.00016,38464 Cc = 0, 64, 128, 192
a.b.c.0**/17**+0.0.127.255255.255.128.00032,768128 Cc = 0, 128
a.b.0.0**/16**+0.0.255.255255.255.000.00065,536256 C = 1 B
a.b.0.0**/15**+0.1.255.255255.254.000.000131,0722 Bb = 0 ... (2n) ... 254
a.b.0.0**/14**+0.3.255.255255.252.000.000262,1444 Bb = 0 ... (4n) ... 252
a.b.0.0**/13**+0.7.255.255255.248.000.000524,2888 Bb = 0 ... (8n) ... 248
a.b.0.0**/12**+0.15.255.255255.240.000.0001,048,57616 Bb = 0 ... (16n) ... 240
a.b.0.0**/11**+0.31.255.255255.224.000.0002,097,15232 Bb = 0 ... (32n) ... 224
a.b.0.0**/10**+0.63.255.255255.192.000.0004,194,30464 Bb = 0, 64, 128, 192
a.b.0.0**/9**+0.127.255.255255.128.000.0008,388,608128 Bb = 0, 128
a.0.0.0**/8**+0.255.255.255255.000.000.00016,777,216256 B = 1 A
a.0.0.0**/7**+1.255.255.255254.000.000.00033,554,4322 Aa = 0 ... (2n) ... 254
a.0.0.0**/6**+3.255.255.255252.000.000.00067,108,8644 Aa = 0 ... (4n) ... 252
a.0.0.0**/5**+7.255.255.255248.000.000.000134,217,7288 Aa = 0 ... (8n) ... 248
a.0.0.0**/4**+15.255.255.255240.000.000.000268,435,45616 Aa = 0 ... (16n) ... 240
a.0.0.0**/3**+31.255.255.255224.000.000.000536,870,91232 Aa = 0 ... (32n) ... 224
a.0.0.0**/2**+63.255.255.255192.000.000.0001,073,741,82464 Aa = 0, 64, 128, 192
a.0.0.0**/1**+127.255.255.255128.000.000.0002,147,483,648128 Aa = 0, 128
0.0.0.0**/0**+255.255.255.255000.000.000.0004,294,967,296256 A

贡献者

文件历史

撰写